Νέο Πρόγραμμα Voucher Security για Ανέργους

Το παρόν πρόγραμμα με τίτλο: «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων” αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής». Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

 

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Ξεκινάει νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security) με πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ για 5000 Ανέργους 18-50 Ετών.

Το πρόγραμμα:

 • Αφορά ανέργους 18-50 ετών
 • Προσφέρει επίδομα 525 ευρώ
 • Είναι διάρκειας 105 ωρών
 • Πιστοποιείται από ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ
 • Υλοποιείται εξ αποστάσεως

Ωφελούμενοι – Προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 • Να έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004), δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών. 
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (*Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον.)
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). *Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης. 
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη.  

Δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου ή Πτυχίο (από Ελλάδα) διαφορετικά απολυτήριο από εξωτερικό όπου θα περιλαμβάνεται και το πρωτότυπο και η μετάφραση καθώς και σφραγίδα Χάγης
 3. ΙΒΑΝ όπου θα φαίνεστε πρώτος/η δικαιούχος
 4. Βεβαίωση ΟΑΕΔ τρέχουσας κατάστασης

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να μας τα αποστείλετε στο email  zachariagrammateia1@gmail.com 

 

 

Νέο πρόγραμμα Voucher στον τομέα του Τουρισμού

ΝΕΟ Πρόγραμμα Voucher στον τομέα του Τουρισμού

Το παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)». Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

 

Νέο Πρόγραμμα Voucher με επίδομα κατάρτισης 1250€ που θα απευθύνεται σε ανέργους και εργαζομένους, με σκοπό την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση των απασχολούμενων στον τομέα του Τουρισμού. Υπάρχει η δυνατότητα να κάνει κάποιος το πρόγραμμα δύο φορές και το επίδομα να φτάσει έως 2500 ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α. Να είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

β. Να είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

δ. Διαθέτουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.
Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Τα προγράμματα κατάρτισης διαρκούν διακόσιες πενήντα (250) ώρες (5€/ώρα) και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, ενταγμένους στο αντίστοιχο Μητρώο του Υπουργείου Τουρισμού.

Ακόμη, είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα.

Δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου ή Πτυχίο (από Ελλάδα) διαφορετικά απολυτήριο από εξωτερικό όπου θα περιλαμβάνεται και το πρωτότυπο και η μετάφραση καθώς και σφραγίδα Χάγης
 3. ΙΒΑΝ όπου θα φαίνεστε πρώτος/η δικαιούχος
 4. Βεβαίωση ΟΑΕΔ τρέχουσας κατάστασης (Εφόσον πρόκειται για άνεργο ωφελούμενο).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να μας τα αποστείλετε στο email  zachariagrammateia1@gmail.com

 

Προγράμματα Voucher Εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων για την κατάρτιση 150.000 εργαζόμενων μέσω Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες».

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Το πρόγραμμα είναι 80 ωρών και μπορούν να το παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται στα 400 ευρώ, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με Δια Ζώσης 

εκπαίδευση, σύγχρονη κι ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

*Απαραίτητη προϋπόθεση οι ωφελούμενοι να είναι εργαζόμενοι.

Το κέντρο μας Κ.Δ.Β.Μ. Ζαχαρία Ευανθία προσφέρει προς επιλογή τα εξής 5 προγράμματα:

  1. Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ – επίπεδο 1 (Word, Excel, Internet)

  1. Γραμματεία Διοίκησης

  1. Διαχείριση Έργου – Project Management

  1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  1. Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον


Περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε πρόγραμμα θα βρείτε πατώντας επάνω στον τίτλο του.


Διαχείριση Έργου – Project Management

Το παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)». Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

 

Σκοπός του προγράμματος:

Άτομα επιμορφωμένα στο γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ», αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες προκειμένου να εφαρμόζουν τεχνικές και εργαλεία Διοίκησης Έργου (project management), και να μεταδίδουν την αντίστοιχη γνώση σε μη ειδικούς. Καθίστανται ικανοί να εφαρμόζουν πρακτικά τις γνώσεις αυτές στα πλαίσια ενός οργανισμού ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο απασχολούνται.

Το γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της Διαχείρισης Έργου, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδεις λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως η οργάνωση, η διεύθυνση, ο έλεγχος και ο προγραμματισμός.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Αφορά εργαζομένους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης έργου. Οι επαγγελματίες αυτοί στο πλαίσιο της εκτέλεσης του αντικειμένου τους, συμμετέχουν από διάφορες θέσεις στην επιτυχή περάτωση του έργου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν σε κάποιο σχετικό τμήμα ή διεύθυνση ως:

 • Εργαζόμενοι και στελέχη Επιχειρήσεων
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Επιχειρηματίες
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιθυμούν να εντρυφήσουν στις Αρχές Διοίκησης Έργου

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 • να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες της Διαχείρισης Έργου,
 • να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στις λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως η οργάνωση, η διεύθυνση, ο έλεγχος και ο προγραμματισμός. 

Συνολική διάρκεια του προγράμματος σε ώρες (Σύγχρονη – Ασύγχρονη – Διά Ζώσης):

80 ώρες εκπαίδευση

Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 12

Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 48

Ώρες Ασύγχρονης: 20

Δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου ή Πτυχίο (από Ελλάδα) διαφορετικά απολυτήριο από εξωτερικό όπου θα περιλαμβάνεται και το πρωτότυπο και η μετάφραση καθώς και σφραγίδα Χάγης
 3. ΙΒΑΝ όπου θα φαίνεστε πρώτος/η δικαιούχος

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να μας τα αποστείλετε στο email  zachariagrammateia1@gmail.com

 

 

 

 

Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ – επίπεδο 1 (Word, Excel, Internet)

Το παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)». Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

 

Σκοπός του προγράμματος:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ – επίπεδο 1 (Word, Excel, Internet)»  έχει ως στόχο ο ενδιαφερόμενος:

 • να κατανοήσει τις ορολογίες και τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, των βασικών στοιχείων των επικοινωνιών καθώς και των εργαλείων πληροφορικής που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωσή της στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον,
 • να αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία της πληροφορικής στη μικρή επιχείρηση,
 • να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική και ιδιαίτερα τα εργαλεία οργάνωσης γραφείου και οι διαδικτυακές εφαρμογές στη μικρή επιχείρηση,
 • να εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με τα βασικά εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική οργάνωση γραφείου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να πιστοποιήσει αργότερα, εφόσον το επιθυμεί, με μικρή σχετικά προσπάθεια αυτές τις γνώσεις,
 • να μπορεί να αξιολογεί την πληθώρα εργαλείων αλλά και διατάξεων συσκευών και εφαρμογών πληροφορικής που έχει στη διάθεσή του και να επιλέγει ό,τι αρμόζει περισσότερο στο προφίλ της μικρής επιχείρησης, καθώς και να μπορεί να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου όπως τίθενται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος κατάρτισης:

Το πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ» έχει ως στόχο να καλύψει όλο το φάσμα της καθημερινής χρήσης Η/Υ, ιδιαίτερα στην μικρομεσαία
επιχείρηση, έτσι ώστε να καταστούν αυτοί που θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, ικανοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών, που έχουν
διαμορφώσει ένα σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον για την λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης.
Όλες οι λειτουργίες μίας σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα του τομέα της προβολής και διαφήμισης, αλλά και της οργάνωσης, διοίκησης, των προμηθειών και πωλήσεων, του τομέα
λογιστικής, αλλά και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μπορούν να επωφεληθούν στην βάση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.
Μολονότι στόχος του εκπαιδευτικού υλικού, είναι η εισαγωγή και εξοικείωση στις σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφορικής εν τούτοις τα παραδείγματα
και οι ασκήσεις θα είναι προσανατολισμένες στο ψηφιακό περιβάλλον της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Συνολική διάρκεια του προγράμματος σε ώρες (Σύγχρονη – Ασύγχρονη – Διά Ζώσης):

80 ώρες εκπαίδευση

Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 12

Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 48

Ώρες Ασύγχρονης: 20

 

Δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου ή Πτυχίο (από Ελλάδα) διαφορετικά απολυτήριο από εξωτερικό όπου θα περιλαμβάνεται και το πρωτότυπο και η μετάφραση καθώς και σφραγίδα Χάγης
 3. ΙΒΑΝ όπου θα φαίνεστε πρώτος/η δικαιούχος

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να μας τα αποστείλετε στο email  zachariagrammateia1@gmail.com

 

 

 

Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον

Το παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)». Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

 

Σκοπός του Προγράμματος:
Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι οι καταρτιζόμενοι/ες να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις αφενός στο θεωρητικό πλαίσιο που αφορά το κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και αφετέρου να αναπτύξουν δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος:

Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθεί η έννοια και τα χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων σχέσεων στο εργασιακό περιβάλλον. Περαιτέρω, θα γίνει εισαγωγή στην έννοια του κλίματος συμπεριφοράς και θα παρουσιαστούν παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία ενδοεπιχειρησιακού κλίματος στις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, θα γίνει περιγραφή στην επιστήμη της διοίκησης προσωπικού και στις λειτουργίες που αναλαμβάνει προκειμένου να επιτευχθούν αφενός οι στόχοι της επιχείρησης και αφετέρου να καλλιεργηθούν κίνητρα και ευκαιρίες ανάπτυξης απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό.
Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν διαδικασίες που υιοθετεί μια επιχείρηση για την πρόσληψη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού. Εν συνεχεία, θα αναλυθούν άλλες λειτουργίες όπως, εκπαίδευση, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, συστήματα αμοιβών που υιοθετούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και τέλος θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να εντοπίζουν και να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις του ενδοεπιχειρησιακού κλίματος.
 • Να ορίζουν την έννοια του εργασιακού κλίματος και να επιλύουν παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία του.
 • Να υιοθετούν συμπεριφορές που οδηγούν σε δημιουργικό ενδοεπιχειρησιακό κλίμα.
 • Να περιγράφουν το αντικείμενο της επιστήμης της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Να εφαρμόζουν τις λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ως εργαζόμενοι/ες  σε μια μελλοντική επιχείρηση.
 • Να ενεργοποιηθεί η αντίληψή τους για την αποτελεσματική εφαρμογή των λειτουργιών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον.
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης.
 • Να αναλύουν τις μεθόδους αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων.
 • Να ελέγχουν τα συστήματα αξιολόγησης που δύναται να υιοθετήσει η μελλοντική επιχείρηση στην οποία εργαστούν.
 • Να συζητούν θέματα με τις μεθόδους αξιολόγησης που εφαρμόζει η εκάστοτε επιχείρηση.
 • Να διακρίνουν τα συστήματα αμοιβών που εφαρμόζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
 • Να ερμηνεύουν τις πρόσθετες παροχές που δύναται να λάβουν ως εργαζόμενοι.
 • Να αναγνωρίζουν το ρολό και τη σημασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Να σχεδιάζουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς να εκθέτουν εαυτούς σε κίνδυνο.
 • Να υιοθετούν συμπεριφορές για μελλοντική εκπαίδευσή τους αναφορικά με την πρόληψη ατυχημάτων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να διακρίνουν την επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Να εφαρμόζουν τα εργαλεία της επαγγελματικής συμπεριφοράς στο εργασιακό τους περιβάλλον.
 • Να υιοθετούν επαγγελματική συμπεριφορά σε επαγγελματικά συμβούλια, στη τηλεφωνική επικοινωνία και στις υπόλοιπες αρμοδιότητες που απορρέουν από τον ρόλο που αναλαμβάνει ο εκάστοτε εργαζόμενος/η στην επιχείρηση.
 • Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ομάδων.
 • Να διακρίνουν τα είδη των ομάδων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να επιλύουν θέματα που μπορεί να προκύπτουν εντός των ομάδων.
 • Να υιοθετούν τις κατάλληλες συμπεριφορές ως μέλη σε μια ομάδα της επιχείρησης που ανήκουν.
 • Να ερμηνεύουν την έννοια της σύγκρουσης.
 • Να περιγράφουν τα είδη των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να διακρίνουν τις αιτίες των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων.
 • Να ερμηνεύουν πιθανές συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον που δύναται να οδηγήσουν σε σύγκρουση.
 • Να διακρίνουν τη σημασία της οργάνωσης του εργασιακού χρόνου.
 • Να περιγράφουν πως μπορεί να κατανεμηθεί ο εργασιακός χρόνος μέσα σε μια επιχείρηση.
 • Να σχεδιάζουν τη καταγραφή του εργασιακού χρόνου.
 • Να υιοθετούν τις κατάλληλες τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου.
 • Να διακρίνουν τη συναισθηματική νοημοσύνη.
 • Να εφαρμόζουν στο εργασιακό περιβάλλον τεχνικές όπως αυτή της επιρροής.
 • Να υιοθετούν τεχνικές που βασίζονται στη συναισθηματική νοημοσύνη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων.
 • Να ερμηνεύουν την έννοια της διαπραγμάτευσης.
 • Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της διαπραγμάτευσης στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να διακρίνουν μεθόδους διαπραγμάτευσης.
 • Να εφαρμόζουν τακτικές διαπραγματεύσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να υιοθετούν τεχνικές διαπραγματεύσεων για την αποφυγή συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Συνολική διάρκεια του προγράμματος σε ώρες (Σύγχρονη – Ασύγχρονη – Διά Ζώσης):

80 ώρες εκπαίδευση

Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 12

Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 48

Ώρες Ασύγχρονης: 20

Δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου ή Πτυχίο (από Ελλάδα) διαφορετικά απολυτήριο από εξωτερικό όπου θα περιλαμβάνεται και το πρωτότυπο και η μετάφραση καθώς και σφραγίδα Χάγης
 3. ΙΒΑΝ όπου θα φαίνεστε πρώτος/η δικαιούχος

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να μας τα αποστείλετε στο email  zachariagrammateia1@gmail.com

 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)». Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Κάθε καταρτιζόμενος που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει με την ολοκλήρωση του να μπορεί να κάνει τα παρακάτω: 

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος:

 • Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας εφοδιασμού με πρώτες ύλες και άλλα υλικά αγαθά για την παραγωγή του πρωτογενούς ή του δευτερογενούς τομέα κάθε παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της εμπορίας υλικών αγαθών, απαιτεί από τους εργαζόμενους σε αυτόν να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες.
 • Ο εργαζόμενος αλλά και ο νεοεισερχόμενος, στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες με τις γνώσεις που θα αποκτήσει.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν μαθηματικές μεθόδους σε προβλήματα των  επιχειρήσεων όπως μεταφοράς, διοίκησης έργων, διαχείρισης αποθεμάτων. Συγκεκριμένα:
 1. Επίλυση του προβλήματος μεταφοράς.
 2. Επίλυση του προβλήματος εκχώρησης.
 3. Βελτιστοποίηση σε δίκτυα.
 4. Δημιουργία και διαχείριση της σωστής ποσότητας των αποθεμάτων.
 5. Να γνωρίζουν τα συστήματα και τις μεθόδους αποθήκευσης και διαχείρισης των αποθεμάτων.
 6. Να κατανοούν την σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια σύγχρονη επιχείρηση.
 7. Να προβλέπουν προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και να τα διαχειριστούν.

Συνολική διάρκεια του προγράμματος σε ώρες (Σύγχρονη – Ασύγχρονη – Διά Ζώσης):

80 ώρες εκπαίδευση

Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 12

Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 48

Ώρες Ασύγχρονης: 20

Δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου ή Πτυχίο (από Ελλάδα) διαφορετικά απολυτήριο από εξωτερικό όπου θα περιλαμβάνεται και το πρωτότυπο και η μετάφραση καθώς και σφραγίδα Χάγης
 3. ΙΒΑΝ όπου θα φαίνεστε πρώτος/η δικαιούχος

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να μας τα αποστείλετε στο email  zachariagrammateia1@gmail.com

 

 

 

 

Γραμματεία Διοίκησης

Το παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)». Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

 

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι/ες να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο στο αντικείμενο της γραμματειακής υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους του παρόντος προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι/ες δύνανται να εξοικειωθούν με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει μια/ένας γραμματέας διοίκησης είτε πρόκειται για μεσαία επιχείρηση, είτε για όμιλο επιχειρήσεων.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Θα αναπτυχθεί η έννοια και τα χαρακτηριστικά της/του γραμματέα και της λειτουργίας γραφείου. Περαιτέρω, θα παρουσιασθεί η μηχανοργάνωση που υφίσταται στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο, θα αναλυθεί η δεοντολογία επαγγέλματος που δύναται να υιοθετήσει ο/η γραμματέας διοίκησης. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν η έννοια του αρχείου, των μεθόδων, καθώς και η ταξινόμηση εγγράφων. Στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι επιτακτική ανάγκη οι εργαζόμενοι/ες να έχουν δεξιότητες, γεγονός που θα αναλυθεί στο παρόν πρόγραμμα κατάρτισης.
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση στη δεξιότητα της επικοινωνίας. Βέβαια, μια/ένας γραμματέας διοίκησης για να είναι επαγγελματίας δεν αρκεί να έχει μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά απαιτείται γνώση σύνταξης επιστολών που διακινούνται στις επιχειρήσεις. Οι καταρτιζόμενοι/ες θα εκπαιδευτούν στην εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης. Στο τέλος του παρόντος προγράμματος ξεκινά πρακτικό σκέλος όπου οι καταρτιζόμενοι/ες θα εργαστούν υποθετικά ως γραμματέας διοίκησης.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

• Να διακρίνουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά του/της σύγχρονου/η γραμματέα.
• Να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις του/της γραμματέα.
• Να περιγράφουν τα καθήκοντα του/της γραμματέα.
• Να αναγνωρίζουν τα είδη μηχανών γραφείου.
• Να υιοθετούν το ρόλο της/του γραμματέα.
• Να κατανοήσουν την έννοια της οργάνωσης γραφείου καθώς και τις επιμέρους δραστηριότητες που προκύπτουν από αυτή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
• Να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες όπως μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων. επιχειρησιακή επικοινωνία.
• Να αντιληφθούν το ρόλο τους ως γραμματείς διοίκησης υιοθετώντας επαγγελματική συμπεριφορά.
• Να ερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας.
• Να περιγράφουν τα είδη της επιχειρησιακής επικοινωνίας.
• Να διακρίνουν τα εμπόδια της επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
• Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
• Να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος στο εργασιακό περιβάλλον.
• Να αναπτύσσουν ικανότητες σύνταξης εγγράφων.
• Να ερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας.
• Να περιγράφουν τα είδη της επιχειρησιακής επικοινωνίας.
• Να διακρίνουν τα εμπόδια της επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
• Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
• Να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος στο εργασιακό περιβάλλον.
• Να διακρίνουν την τεχνική εκμάθησης τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης.
• Να εφαρμόζουν γρήγορη δακτυλογράφηση σε ελληνικά και αγγλικά.
• Να υποστηρίζουν οι καταρτιζόμενοι/ες την άμεση δακτυλογράφηση επιχειρησιακών επιστολών και εν συνεχεία την ταχεία επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
• Να αναγνωρίζουν τη σωστή σύνταξη των επιχειρησιακών εγγράφων.
• Συντάσσουν εμπορικές επιστολές.
• Υιοθετούν επαγγελματικό τρόπο σκέψης και έκφρασης στα επιχειρησιακά έγγραφα.

 

Συνολική διάρκεια του προγράμματος σε ώρες (Σύγχρονη – Ασύγχρονη – Διά Ζώσης):

80 ώρες εκπαίδευση

Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 12

Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 48

Ώρες Ασύγχρονης: 20

Δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου ή Πτυχίο (από Ελλάδα) διαφορετικά απολυτήριο από εξωτερικό όπου θα περιλαμβάνεται και το πρωτότυπο και η μετάφραση καθώς και σφραγίδα Χάγης
 3. ΙΒΑΝ όπου θα φαίνεστε πρώτος/η δικαιούχος

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να μας τα αποστείλετε στο email  zachariagrammateia1@gmail.com

 

 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μελισσοκόμων

Το ΚΔΒΜ Ζαχαρία Ευανθία παρέχει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  Μελισσοκόμων.

Το πρόγραμμα παρέχει εκπαιδευτικό επίδομα στους ωφελούμενους και η διάρκειά του είναι 96 ώρες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα

περιοχών παρέμβασης της μελισσοκομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Τηλ 23940 20040

 

ECDL Επιτυχίες

Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ζαχαρία προσφέρονται μαθήματα Πληροφορικής που οδηγούν σε πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας έχει στόχο την άρτια εκπαίδευσή σας.

Το ΚΔΒΜ2 ΖΑΧΑΡΙΑ είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Πληροφορικής- ECDL, UNICERT, GlobalCert.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021-22, στο Κέντρο μας υπήρξαν 179 επιτυχίες σε πιστοποιήσεις ECDL.